Ryan K. Lindsay & Sami Kivelä: Chum (ENNAKKOTILAUS)